V rekonstrukci...

Neobjednané vícepráce a bezdůvodné obohacení
Dne 22.9.2009 vyhlásil Nejvyšší soud ČR rozsudek sp. zn. 32 Cdo 2592/2008, v němž se zabývá povinností objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené vícepráce ze smlouvy o dílo, které si však neobjednal. Více...

Nový daňový řád
Dne 3.9.2009 byl ve Sbírce zákonů ČR publikován zákon č. 280/2009, daňový řád, který od 1.1.2011 nahradí dosavadní zákon o správě daní a poplatků z roku 1992, který byl již mnohokrát novelizován a pro svoji nynější nepřehlednost a výkladové potíže je jeho použití obtížné. Více...

Návrh nového zákona o vlastnictví bytů
Dne 1.9.2009 by měl vstoupit v účinnost nový zákon o vlastnictví bytů. Návrh tohoto zákona vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj zaslal v srpnu tohoto roku ministr Čunek do vlády. Jak ministr Čunek uvedl: „Ministerstvo považuje připravovanou a velmi očekávanou novou právní úpravu za zásadní prvek k další stabilizaci na trhu bydlení v ČR.“ Více...

Omluva účasti na jednání soudu
Dne 9. 7. 2009 vydal Ústavní soud ČR nález sp. zn. II. ÚS 2152/08, ve kterém se zabývá možností konání veřejného zasedání v trestním řízení v případě, že se obviněný ze zasedání řádně omluví a požádá o jeho odročení. Více...

Datové schránky
Dne 1. 7. 2009 nabyde účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Více...

Novela úpravy finanční asistence v ČR
Dne 26. 6. 2009 byl doručen prezidentovi k podpisu zákon novelizující obchodní zákoník. Tato novela přináší zásadní změnu regulace zákazu finanční asistence, tj. zákazu, aby kupovaná společnost půjčila peníze na její koupi tomu, kdo jí chce koupit. Více...

Novela zákona o pozemních komunikacích
Dne 16. 4. 2009 byl vyhlášen a nabyl účinnosti zákon č. 97/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Více...

Právní povaha smluv o finančním leasingu
Dne 21. 4. 2009 vydal Nejvyšší správní soud České republiky rozsudek ve věci sp. zn. 33 Odo 1200/2006, ve kterém se opakovaně vyjádřil k právní povaze smluv o finančním leasingu. Více...

Centrální evidence exekucí
Dne 1. 3. 2009 byla pro veřejnost spuštěna po mnoha letech přípravy Centrální evidence exekucí. Veřejnosti umožní získat informace o konkrétních exekučních řízeních a dlužnících. Více...

Novela katastrálního zákona
Dne 1. 3. 2009 vstupuje v účinnost zákon č. 8/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Více...

Evropský platební rozkaz
Dne 12. 12. 2008 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. Nařízení je přímo použitelné na území členských států s výjimkou Dánska. Více...

Problematika mezinárodních únosů dětí nově řešena i v OSŘ
Dne 1.10.2008 vstoupila v účinnost novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), která do OSŘ zavedla nový druh řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Více...

Nová úprava přeměn obchodních společností a družstev
Dne 1.7.2008 vstoupil v účinnost zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který nahradil dosavadní právní úpravu přeměny obchodních společností a družstev obsaženou v obchodním zákoníku. Více...

Uvolnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění
Dne 1.7.2008 nabývá účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Více...

Elektronický platební rozkaz
Dne 1.7.2008 vstupuje v účinnost zákon č. 123/2008 Sb., kterým se do občanského soudního řízení zavádí institut elektronického platebního rozkazu. Více...

Nové nařízení evropského parlamentu a Rady – Řím I.
Dne 17.6.2008 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, nazývané jako Řím I. Více...

Spuštění projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v ČR
Dnem 1.4.2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Rozhodčím soudem při HKČR a AKČR, sdruženími spotřebitelů, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti, spustilo projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČR. Více...

Zrušení některých ustanovení zákoníku práce Ústavním soudem
Dne 12.3.2008 vyhlásil Ústavní soud nález sp.zn. Pl. ÚS 83/06, kterým významně zasáhl do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Více...

Novela obchodního zákoníku
Dne 1.3.2008 nabyl účinnosti zákon č. 344/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Více...

Uzákoněna veřejnoprávní ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám
Dne 12.2.2008 nabyl účinnosti zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Více...

Zánik společenství vlastníků jednotek
Dne 15.1.2008 vydal Vrchní soud v Praze usnesení sp. zn. 7 Cmo 131/2007, ve kterém se zabývá možnými způsoby zániku společenství vlastníků jednotek. Více...

Osvobození od daně darovací při darování mezi příbuznými
Dne 1.1.2008 má vstoupit v účinnost zákon č. 261/2006 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Více...

Nová zákonná úprava dlužníkova úpadku
Dne 1.1.2008 vstoupí v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Více...

Nový zákon o nemocenském pojištění
Dnem 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a jeho doprovodný zákon – zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění. Více...

Promlčení práva odstoupit od smlouvy v konkurzním řízení
Dne 6.12.2007 vydal Nejvyšší soud České republiky rozsudek sp. zn. 29 Odo 1170/2006. Více...

Přílepky k zákonům jsou protiústavní
Dne 15.2.2007 plénum Ústavního soudu České republiky vyhlásilo nález sp. zn. Pl. ÚS, kterým zrušilo část druhou, a to čl. II. a čl. III zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a (kterým se mění) zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tento nález nabyl účinnosti dne 2. 3. 2007, kdy byl pod číslem 37 publikován ve Sbírce zákonů. Více...

Nový zákon o sociálních službách
Dnem 1.1.2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákon č. 109/2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. Více...

Zákon o vyvlastnění
Dnem 1.1.2007 vstupuje v účinnost zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Více...

Nový zákoník práce
Dne 1.1.2007 má vstoupit v účinnost nový zákoník práce. Dosavadní zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce tak má být nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Více...

Nový stavební zákon
Dne 1.1.2007 vstupuje v účinnost nový stavební zákon. Dosavadní zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je nahrazován zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem). Více...

Zjednodušeno zahájení živnostenského podnikání
Dnem 1.8.2006 nabývá účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Více...

Omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Dne 1. července nabývá účinnosti zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. Více...

Sjednocení prostředků k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Dne 26. května 2006 nabyl účinnosti zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Více...

Uzákoněna postupná deregulace nájemného
Dne 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Více...

Zmírnění ochrany nájemců bytů
Dne 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Více...

Nový správní řád
Dne 1.1.2006 vstupuje v účinnost nový správní řád. Dosavadní zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) je nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb. Více...

„Restituční tečka“ platí pouze pro „spekulanty“
Dne 20.12.2005 vyhlásil Ústavní soud nález Pl. ÚS 6/05, kterým se vyjádřil k tzv. restituční tečce. Více...

Novela zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Více...

Zpřísnění ochrany menšinových akcionářů při nuceném výkupu jejich akcií
Dne 29. září 2005 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která zpřísnila proces nuceného odkupu (vyvlastnění) akcií menšinových akcionářů tzv. hlavním akcionářem, tj. akcionářem, který disponuje alespoň 90 % podílem na akciové společnosti. (Samotná možnost nuceného odkupu byla do obchodního zákoníku zanesena s účinností od 1. července 2005.) Více...

Nucený výkup akcií menšinových akcionářů - tzv. squeeze out
Dne 1. července 2005 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která neznamená významnou změnu pouze na úseku obchodního rejstříku, ale i v režimu akciových společností. Více...

Změna právní regulace obchodního rejstříku
Dne 1.7.2005 nabyla účinnosti novela (zákon č. 216/2005 Sb.) obchodního zákoníku a občanského soudního řádu týkající se právní úpravy obchodního rejstříku. Novela přináší řadu změn v rejstříkovém řízení. Více...

Změna výše úroků z prodlení
Od 28. dubna 2005 se významně změnil způsob výpočtu tzv. „zákonných“ úroků z prodlení. Více...

Změna způsobu rozhodování shromáždění vlastníků jednotek
Dne 27. dubna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 171/2005 Sb., v pořadí již devátá novela počítáno včetně jednoho nálezu Ústavního soudu) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu. Více...