1. Advokacie
www.cak.cz

2. Databáze právních dokumentů
2.1. Databáze právních a jiných předpisů
2.1.1. Oficiální
2.1.1.1. Sbírka zákonů
www.mvcr.cz/sbirka
2.1.1.2. Právní předpisy v platném znění na Portálu veřejné správy
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place
2.1.1.3. Soubor usnesení vlády ČR
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes2?OpenView
2.1.1.4. Věstník vlády pro orgány krajů a obcí
www.mvcr.cz/vestnik/index.html
2.1.1.5. Právní předpisy hlavního města Prahy
www.praha-mesto.cz/(ofvjx055xnd2xwnkdnuggkvb)/default.aspx?ido=5629&sh=-1896224549&path=aplikace&apl=vyhlasky
2.1.1.6. Věstník právních předpisů krajů
www.vestniky.cz
2.1.2. Neoficiální
2.1.2.1. www.aspi.cz
2.1.2.2. www.business.center.cz
2.1.2.3. www.legsys.cz
2.1.2.4. www.lexforum.cz
2.1.2.5. www.paragrafin.cz
2.1.2.6. www.sagit.cz
2.1.2.7. www.zakonycr.cz

2.2. Databáze mezinárodních smluv
www.mvcr.cz/sbirka

2.3. Databáze práva Evropské unie
2.3.1. Databáze CELEX
http://europa.eu.int/celex/
2.3.2. Databáze EUR-Lex
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm
2.3.3. Databáze SCAD PLUS
http://europa.eu.int/scadplus/

2.4. Databáze rozhodnutí
2.4.1. Českých soudů
2.4.1.2. Rozhodnutí Nejvyššího soudu
www.nsoud.cz/rozhod.php
2.4.1.3. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
www.nssoud.cz/judikatura.php
2.4.1.4. Rozhodnutí Ústavního soudu
www.judikatura.cz
2.4.1.5. Rozhodnutí soudů přezkoumávající rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
2.4.1.5.6. hospodářská soutěž
www.compet.cz/HS/RozsudkyVS/2002/2002.htm
2.4.1.5.7. veřejné zakázky
www.compet.cz/VZ/RozsudkyVS/Rozcesti.htm
2.4.1.6. Rozhodnutí soudů týkající se internetových domén
www.nic.cz/soudni_rozhodnuti
2.4.2. Evropských soudů
2.4.2.1. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=390
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
2.4.2.2. Rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu první instance
2.4.2.2.1. Databáze CELEX
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_cnct?celexext!prod&LANG=CS&BASE=bas-ccs
2.4.2.2.2. EUR-LEX
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JURISIndex.do?ihmlang=cs
2.4.3. Správních úřadů
2.4.3.1. Komise pro cenné papíry
http://www.sec.cz/export/CZ/Seznamy_a_p_ehledy/Pravomocna_rozhodnuti_Komise.page
2.4.3.2. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
2.4.3.1.1. hospodářská soutěž
www.compet.cz/HS.htm
2.4.3.1.2. veřejné zakázky
www.compet.cz/VZ.htm
2.4.3.1.3. veřejná podpora
www.compet.cz/VP.htm

2.5. Databáze formulářů podání a vzorů smluv
2.5.1. Oficiální
2.5.1.1. Elektronický formulář pro podání Veřejnému ochránci práv
http://www.ochrance.cz/pomoc/podatelna.php
2.5.1.2. Formulář přihlášky ochranné známky
http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,112&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&443__102.menu_f=4702&444__102.folder_f=15235
2.5.1.2. Formulář přihlášky vynálezu
http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,112&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&443__102.menu_f=4474&444__102.folder_f=5750
2.5.1.4. Formuláře a tiskopisy pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=2452&d=15231
2.5.1.5. Formuláře daňových přiznání
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/form_tiskopis.html
2.5.1.6. Formuláře pro podání na katastrální úřad
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=0&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULARE
2.5.1.7. Formuláře státní sociální podpory
http://forms.mpsv.cz/sspforms/
2.5.1.8. Formulář stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F1E98EA2-3F82-4AF9-B717-5BB75BD398CB/0/FormulaireCZE.pdf
2.5.1.9. Ostatní formuláře
http://www.forms.cz/
2.5.2. Neoficiální
2.5.2.1. business.center.cz
2.5.2.2. www.epravo.cz
2.5.2.3. www.form.cz
2.5.2.4. http://formulare.statnisprava.cz
2.5.2.5. www.infoportal.cz
2.5.2.6. http://laik5.juristic.cz/
2.5.2.7. www.paragrafin.cz
2.5.2.8. http://portal.justice.cz
2.5.2.9. www.ucetnisvet.cz
2.5.2.10. www.vzory.cz
2.5.2.11. www.zakony.ihned.cz

3. Internetové stránky s právní tématikou
3.1. business.center.cz
3.2. www.dane.cz
3.3. www.epravo.cz
3.4. www.ejustice.cz
3.5. www.infoportal.cz
3.6. www.ipravnik.cz
3.7. server.juristic.cz
3.8. www.ucetnictvi.cz

4. Občanská sdružení
4.1. Český svaz ochránců přírody
www.csop.cz
4.2. Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika
www.hnutiduha.cz
4.3. Hnutí na obranu majitelů realit
www.homr.cz
4.4. Komora soudních tlumočníků České republiky
http://www.kstcr.cz/
4.5. Komora soudních znalců České republiky
http://znalci-komora.org/
4.6. Občanské sdružení na obranu majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí
www.osmd.cz
4.7. Sdružení nájemníků České republiky
www.son.cz
4.8. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
www.spotrebitele.cz
4.9. Soudcovská unie České republiky
www.soudci.cz
4.10. Společnost pro srovnávací právo
http://srovnavacipravo.cz/
4.11. Unie státních zástupců České republiky
www.uniesz.cz

5. Právnické fakulty a jiné vzdělávací a vědecké instituce v oboru práva
5.1. Právnická fakulta Masarykovy univerzity
www.law.muni.cz
5.2. Právnická fakulta Univerzity Karlovy
www.prf.cuni.cz
5.3. Právnická fakulta Univerzity Palackého
www.upol.cz/UP/Struktura/Pf/sidlo.htm
5.4. Právnická fakulta Západočeské Univerzity
www.fpr.juristic.cz
5.5. Justiční akademie
portal.justice.cz/justice/iv.nsf/Stranky/Uvod
5.6. Justiční škola
portal.justice.cz/justice/jskola.nsf/Stranky/Uvod
5.7. Ústav státu a práva
www.ilaw.cas.cz

6. Registry, rejstříky, databáze a jiné seznamy
6.1. Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)
www.info.mfcr.cz/ares/ares.html
6.2. Automatizovaný rozpočtový informační systém (ARIS)
http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/
6.3. Centrální registr vozidel
http://www.mvcr.cz/statistiky/crv.html
6.4. Databáze ochranných známek
http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,118&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&449__102.menu_f=4702&450__102.folder_f=16757
6.5. Databáze patentů a užitných vzorů
http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,118&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&449__102.menu_f=4474&450__102.folder_f=16747
6.6. Evidence neplatných cestovních pasů
http://www.mvcr.cz/doklady/index.html
6.7. Evidence neplatných občanských průkazů
http://www.mvcr.cz/doklady/index.html
6.8. Evidence tlumočníků
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5
6.9. Evidence úpadců
www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw
6.10. Evidence znalců
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=2#_RefreshKW_select_5
6.11. Kartelový rejstřík
www.compet.cz/KartelRejst/Kartel.htm
6.12. Katastr nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
6.13. Obchodní rejstřík
http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx
6.14. Přehled soudců
www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/soudci.html
6.15. Přehled státních zástupců
www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/zastupci.html
6.16. Živnostenský rejstřík
http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND
6.17. Rejstřík politických stran a politických hnutí
www.mvcr.cz/agenda/strany/index.html
6.18. Seznam advokátů a advokátních koncipientů
http://old.cak.cz/1250/akomora/index_seznam.htm
6.19. Seznam bank
http://www.cnb.cz/bd_seznam.php
6.20. Seznam daňových poradců
http://www.kdpcr.cz/search_advanced.asp?nDepartmentID=35&nLanguageID=1
6.21. Seznam evidovaných osob vedených v registračních protokolech StB
http://www.ustrcr.cz/cs/evidencni-zaznamy
6.22. Seznam exekutorů
www.exekutorskakomora.cz/exekutori.php
6.23. Seznam kótovaných cenných papírů

6.24. Seznam notářů
http://cisnk.cisnk.cz/xqw/xervlet/cis/call/notar.sqw?id=notari
6.25. Seznam občanských sdružení
www.mvcr.cz/agenda/obc_sdru/index.html
6.26. Seznam odcizených motorových vozidel
http://www.mvcr.cz/auta/index.html
6.27. Seznam penzijních fondů
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/pp_p_fondy_7695.html
6.28. Seznam pojišťoven se sídlem v ČR
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/pojistovny_7841.html
6.29. Seznam subjektů kapitálové trhu
www.sec.cz/export/CZ/Seznamy_a_p_ehledy/Seznam_roli.page
6.30. Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost
http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm
6.31. Seznam veřejných sbírek
www.mvcr.cz/agenda/sbirky/index.html
6.32. Tabulka vývoje repo sazby ČNB
http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_repo_historie.html
6.33. Tabulka vývoje diskontní sazby ČNB
http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_diskontni_historie.html
6.34. Vyhledávač plátců DPH
http://adis.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2-5k
6.35. Vyhledávač plátců spotřebních daní
http://www.cs.mfcr.cz/spd_internet/
6.36. Vyhledávač registrovaných domén
http://www.nic.cz/whois/

7. Samospráva
7.1. Profesní samospráva
7.1.1. Česká advokátní komora
www.cak.cz
7.1.2. Exekutorská komora
www.exekutorskakomora.cz
7.1.3. Notářská komora
www.nkcr.cz
7.1.4. Česká lékárnická komora
www.lekarnici.cz
7.1.5. Česká lékařská komora
www.lkcr.cz
7.1.6. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
www.ckait.cz
7.1.7. Česká stomatologická komora
www.dent.cz
7.1.8. Komora auditorů České republiky
www.kacr.cz
7.1.9. Komora daňových poradců
www.kdpcr.cz
7.1.10. Komora patentových zástupců
www.patent-agents.cz

7.2. Územní samospráva
7.2.1. Hlavní město Praha
www.praha.cz
7.2.2. Obce
http://mesta.obce.cz/
7.2.3. Kraje
7.2.3.1. Jihočeský kraj
www.kraj-jihocesky.cz/
7.2.3.2. Jihomoravský kraj
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
7.2.3.3. Karlovarský kraj
www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz
7.2.3.4. Kraj Vysočina
www.kr-vysocina.cz/
7.2.3.5. Královehradecký kraj
www.kr-kralovehradecky.cz/
7.2.3.6. Liberecký kraj
www.kraj-lbc.cz
7.2.3.7. Moravskoslezský kraj
www.kr-moravskoslezsky.cz
7.2.3.8. Olomoucký kraj
www.kr-olomoucky.cz
7.2.3.9. Pardubický kraj
www.pardubickykraj.cz
7.2.3.10. Plzeňský kraj
www.kr-plzensky.cz
7.2.3.11. Středočeský kraj
www.kr-stredocesky.cz
7.2.3.12. Ústecký kraj
www.kr-ustecky.cz
7.2.3.13. Zlínský kraj
www.kr-zlinsky.cz

8. Státní orgány České republiky
8.1. Parlament České republiky
8.1.1.Poslanecká sněmovna
www.psp.cz
8.1.2. Senát
www.senat.cz

8.2.Prezident republiky
www.hrad.cz

8.3.Vláda
www.vlada.cz

8.4. Státní správa
8.4.1. Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy
8.4.1.1. Ministerstvo dopravy
www.mdcr.cz
8.4.1.2. Ministerstvo financí
www.mfcr.cz
8.4.1.3. Ministerstvo informatiky
www.micr.cz
8.4.1.4. Ministerstvo kultury
www.mkcr.cz
8.4.1.5. Ministerstvo obrany
www.army.cz
8.4.1.6. Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz
8.4.1.7. Ministerstvo pro místní rozvoj
www.mmr.cz
8.4.1.8. Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
8.4.1.9. Ministerstvo spravedlnosti
www.justice.cz
8.4.1.10. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz
8.4.1.11. Ministerstvo vnitra
www.mvcr.cz
8.4.1.12. Ministerstvo zahraničních věcí
www.mzv.cz
8.4.1.13. Ministerstvo zdravotnictví
www.mzcr.cz
8.4.1.14. Ministerstvo zemědělství
www.mze.cz
8.4.1.15. Ministerstvo životního prostředí
www.env.cz
8.4.1.16. Český báňský úřad
www.cbusbs.cz
8.4.1.17. Český statistický úřad
www.czso.cz
8.4.1.18. Český telekomunikační úřad
www.ctu.cz
8.4.1.19. Český úřad zeměměřický a katastrální,
www.cuzk.cz
8.4.1.20. Energetický regulační úřad
www.eru.cz
8.4.1.21. Komise pro cenné papíry
www.sec.cz
8.4.1.22. Národní bezpečnostní úřad
www.nbu.cz
8.4.1.23. Správa státních hmotných rezerv
www.sshr.cz
8.4.1.24. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
www.sujb.cz
8.4.1.25. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
www.compet.cz
8.4.1.26. Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.cz
8.4.1.27. Úřad vlády České republiky
www.vlada.cz
8.4.2. Inspekce a jiné ústřední správní úřady přímo podřízené ministerstvům
8.4.2.1. Česká energetická inspekce
www.cr-sei.cz/sei_cz.htm
8.4.2.2. Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmi.cz/
8.4.2.3. Česká inspekce životního prostředí
www.cizp.cz
8.4.2.4. Český inspektorát lázní a zřídel
www.mzcr.cz/index.php?kategorie=6
8.4.2.5. Česká obchodní inspekce
www.coi.cz
8.4.2.6. Česká plemenářská inspekce
http://www.cpinsp.cz/
8.4.2.7. Česká školní inspekce
www.csicr.cz
8.4.2.8. Česká zemědělská a potravinářská inspekce
www.czpi.cz
8.4.2.9. Inspektorát omamných a psychotropních látek
www.mzcr.cz/index.php?kategorie=6
8.4.2.10. Puncovní úřad
www.puncovniurad.cz
8.4.2.11. Licenční úřad
www.mpo.cz/scripts/modules/dmsdoc/folder.php?lid=1&dlid=1&folderid=323
8.4.2.12. Státní veterinární správa České republiky
www.svscr.cz
8.4.2.13. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
www.ukzuz.cz
8.4.2.14. Vězeňská služba České republiky
www.vscr.cz
8.4.3. Ústřední správní úřady nepodřízené ministerstvům
8.4.3.1. Dohled nad družstevními záložnami
http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/dohled_dz/
8.4.3.2. Úřad pro ochranu osobních údajů
www.uoou.cz/
8.4.3.3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
www.uzsvm.cz
8.4.3.4. Úřad průmyslového vlastnictví
http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,110&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
8.4.4. Policie České republiky
http://www.mvcr.cz/policie/index.html
8.4.5. Veřejný ochránce práv
www.ochrance.cz

8.5. Justiční orgány a jiné složky justičního systému
8.5.1. Soudy
8.5.1.1.Ústavní soud
www.concourt.cz/
8.5.1.2. Nejvyšší soud
www.nsoud.cz
8.5.1.3. Nejvyšší správní soud
www.nssoud.cz
8.5.1.4. Vrchní soudy
8.5.1.4.1. Vrchní soud v Praze
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=207&j=217&k=2064
8.5.1.4.2. Vrchní soud v Olomouci
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=206&j=216&k=2055
8.5.1.5. Krajské soudy
http://portal.justice.cz/uvod/Justice.aspx?id=soud
8.5.1.6. Okresní soudy
http://portal.justice.cz/uvod/Justice.aspx?id=soud
8.5.2. Státní zastupitelství
8.5.2.1. Nejvyšší státní zastupitelství
http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?o=29&j=39&k=455
8.5.2.2.Vrchní státní zastupitelství
8.5.2.2.1.Vrchní státní zastupitelství v Praze
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=205&j=215&k=2046
8.5.2.2.2. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=2037
8.5.2.3. Krajská státní zastupitelství
http://portal.justice.cz/uvod/Justice.aspx?id=st
8.5.2.4. Okresní státní zastupitelství
http://portal.justice.cz/uvod/Justice.aspx?id=st
8.5.3. Probační a mediační služba
8.5.4. Rejstřík trestů
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027

8.6. Nestátní orgány oprávněné rozhodovat spory
8.6.1. Finanční arbitr
www.finarbitr.cz
8.6.2. Rozhodčí soudy
8.6.2.1. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
http://www.arbcourt.cz/
8.6.2.2. Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s.
www.pse.cz/brs/default.htm
8.6.2.3. Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno
www.rozhodcisoud.cz
8.6.2.4. Rozhodčí soud při EACCL
http://eaccl.com/soud/

8.7. Česká národní banka
www.cnb.cz

9. Evropská unie
9.1. Centrum pro regionální rozvoj
http://www.crr.cz/index.php
9.2. EUROSKOP - Informace ministerstva zahraničních věcí o členství ČR v EU
http://www.euroskop.cz/cze/index.html
9.3. Informační systém pro aproximaci práva
http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/titul
9.4. Oficiální stránky EU
http://europa.eu.int/
9.5. Zastoupení Evropské komise v České republice
http://www.evropska-unie.cz/cz/

10. Rada Evropy
www.coe.int
10.1. Evropský soud pro lidská práva
http://www.echr.coe.int/