1. obchodní právo
- sepisování a rozbor smluv
- zastupování před soudy a dalšími orgány
- firemní právo: zakládání, přeměny, změny, fůze, likvidace obchodních společností a družstev
- finanční právo, právo kapitálového trhu
- konkursní právo, nekalá soutěž

2. právo v oblasti nemovitostí
- smlouvy o převodech nemovitostí
- věcná břemena, zástavní i jiná věcná práva, nájemní smlouvy
- hypotéční smlouvy, smlouvy o výstavbě, smlouvy o dílo, developerské smlouvy
- podání do katastru nemovitostí, zastupování před katastrálními úřady

3. občanské právo
- zastupování před soudy, úřady, v rozhodčím řízení
- sepisování a posuzování smluv
- postoupení, zajištění, vymáhání pohledávek
- nadace, občanská sdružení
- ústavní stížnosti, stížnosti u Evropského soudu
- ochrana osobnosti, práva duševního vlastnictví, autorské právo

4. směnečné právo a právo cenných papírů
- sepisování směnek, protestace, vymáhání směnečných závazků
- zastupování ve směnečném řízení
- problematika cenných papírů

5. rodinné právo a právo dědické
- rozvody manželství a vypořádání společného jmění manželů
- úprava výchovy dětí pro dobu po rozvodu, výživné
- zastupování v dědickém řízení
- závěti, vydědění, dohody v dědickém řízení

6. pracovní právo
- zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů ve sporném řízení
- vznik, změny, skončení pracovního poměru, pracovní smlouvy
- nároky z neplatného skončení pracovního poměru
- odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích

7. správní právo
- zastupování před živnostenskými, finančními, stavebními úřady
- přestupkové právo, stavební právo
- poradenství ve věci povolení k pobytu v ČR
- poradenství v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem

8. pojišťovací právo
- zastupování před soudy a státními orgány
- posuzování a rozbory pojistných případů
- posuzování a zpracování pojistných smluv a pojistných podmínek